Vim tip change multiple words


Hôm nay ta sẽ học cách thay đổi 1 lúc nhiều từ giống nhau trong nvim. Ví dụ ta có đoạn code javascript như sau.

function hello(){
  console.log('Welcome to my site');
}

hello();

Nếu bây giờ ta muốn đổi tên function là 'hi' bình thường ta phải đổi 2 lần. Nếu ta dùng nvim ta có cách để thay đổi cùng 1 lúc luôn ta xem tổ hợp phím sau.

*cgn <tên cần thay đổi> esc .

Ta di chuyển con nháy tới chữ hello, gõ *cgn gõ tên function mới là hi, gõ esc, gỏ . thì sẽ thay đổi, nếu có nhiều chữ cần thay đổi cứ nhấn . nữa.

  • * có nghĩa là chọn tất cả các từ tại con nháy trường hợp này là hello.
  • cgn : nghĩa là change go next.
  • .: nghĩa là move to next word.

Như vậy là ta đã có thể thay đổi code rất nhanh trong vim. ^_^