Vim tip clone paragraph with cp


Để copy và paste liền ngay lập tức một đoạn paragraph text hay 1 đoạn code ta cấu hình thêm vào ~/.config/nvim/init.vim dòng sau.

"clone paragraph with cp 
noremap cp yap<S-}>p

Lưu cập nhật

:w 
:so %

Như vậy là lúc nào muốn clone đoạn paragraph nào ta đưa con nháy vào đoạn paragraph đó gỏ cp lập tức vim sẽ copy đoạn paragraph đó và paste bên dưới, siêu nhanh, siêu dễ ^_^