Vim tip dot repeat last command.


Dấu chấm '.' trong vim giúp lặp lại câu lệnh cuối, nhưng chỉ lặp lại những câu lệnh thay đổi nội dung buffer thôi.

Ví dụ ta có các dòng sau.

This is a sample.
This is a sample.
This is a sample.
This is a sample.

Nếu ta muốn delete 1 dòng ta gõ dd. Nếu ta muốn delete 4 dòng ta di chuyển con nháy lên đầu dòng đầu tiên và gõ d4j delete xuống 4 dòng. Cách này ta phải xách định ta cần xóa bao nhiêu dòng. Ta có thể dùng dấu . để lặp lại dd. Các bước như sau.

  • Di chuyển con nháy lên dòng đầu tiên.
  • dd xóa 1 dòng.
  • ... thì sẽ xóa 3 dòng.

Như vậy là ta biết cách dùng dấu chấm '.' để repeat last command rồi nhé. ^_^