Vim tip indent block.


Hôm nay chúng ta sẽ học cách indent code trong block. Ví dụ ta có đoạn code như sau:

function hello(){
  console.log("hello");
console.log("hello");
  console.log("hello");
  console.log("hello");
}

Để có kết quả như sau:

function hello(){
  console.log("hello");
  console.log("hello");
  console.log("hello");
  console.log("hello");
}

Ta chỉ cần di chuyển con nháy bàn phím vào function và gõ =iB. Còn muốn indent tất cả nội dung trong file ta gõ gg=G.Chỉ vậy thôi đơn giản quá ^_^.