Vim tip record


Hôm nay dùng record trong vim. Record trong vim là gì? Record giống như là lưu lại các thao tác ta làm sau đó khi cần chỉ cần play lại. Giống như record video, record xong rồi muốn xem thì play video lại vậy. Ta thêm các dòng sau vào ~/.config/nvim/init.vim.

"apply macros with Q
"qq to record
"q to stop
"Q to apply
nnoremap Q @q
vnoremap Q :norm @q<cr>

Lưu và cập nhật

:w 
:so %

Ta sử dụng record như thế nào ? Đầu tiên ta gõ qq để bắt đầu record, ta muốn record lại chữ hello, ta nhấn tiếp chữ hello sau đó để stop record ta nhấn q. Bây giờ ta đã có đoạn record chữ hello, ta chỉ cần gõ Q thì vim sẽ play đoạn record vừa rồi và in ra màn hình chữ hello. Đây là 1 ví dụ đơn giản dùng record trong vim. Nếu ta có những thao tác phức tạp mà lặp đi lặp lại nhiều lần thì record sẽ giúp ta thao tác đơn giản hơn rất nhiều.