Vim tip visual block tag.


Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách tô đen 1 block code hoặc 1 nội dung của 1 tag trong html dùng vim. Ví dụ ta có đoạn code như sau.

function hello(){
  console.log("hello");
  console.log("hello");
  console.log("hello");
  console.log("hello");
}

Ta muốn tô đen nội dung trong dấu ngoặc { ... } ta gõ.

v + iB 

Khi tô đen như vậy ta muốn move lên dòng đầu của vùng được tô đen.Ta gõ:

o

Muốn move ngược lại dòng cụối của vùng tô đên ta gõ:

O

v: chuyển sang visual mode. iB: inside block.

Còn muốn tô đen luôn dấu ngoặc {..}. Ta gõ

v+ aB

aB: all block.

Nếu ta có đoạn code html như sau.

<p>Welcome to my site</p>

Ta muốn tô đen nội dung thẻ p. Ta gõ

v + it 

it: inside tag.

Còn muốn tô đen luôn thẻ p ta gõ.

v + at 

at: all tag.

Ví dụ ta có đoạn code sau.

console.log("welcome to vim");

Ta muốn tô đen trong dấu ngoặc (...). Ta gõ

v + ib

Còn muốn tô đen luôn dấu ngoặc (..). Ta gõ

v + ab 

Tóm lại

  • iB : inside {}
  • aB : all {}
  • ib : inside ()
  • ab : all ()
  • it : inside tag
  • at : all tag

Như vậy là ta đã học được các tổ hợp phím marking text rồi nhé. ^_^