Vim Transparent


Để transparent background trong vim ta dùng cài thêm plug sau vào trong ~/.config/nvim/init.vim

Plug 'kjwon15/vim-transparent'

Lưu và update

:w
:so %

Cài

:PlugInstall

Mình dùng terminal 'xfce4 terminal'. Ta click chuột phải vào preferences, chọn thẻ Appearance, chọn background là Transparent backgroud.

Nếu ta dùng fern file manager ta cấu hình thêm dòng sau trong ~/.config/nvim/init.vim để transparent clear luôn background của dòng hiện tại.

hi clear CursorLine to clear the current cursorline hl

Như vậy là ta đã setup transparent in nvim. Thật tuyệt phải không nào ?