Vim Vertical Movements.


Hôm nay chúng ta sẽ học thêm các câu lệnh move lên xuống trong vim.

Ta muốn nhảy xuống 1 dòng:

j

Nhảy lên 1 dòng:

k

Nhảy lên 2 dòng:

2k

Nhảy xuống 2 dòng:

2j

Nhảy về đầu file:

gg

Nhảy về cuối file:

G

Nhảy xuống nửa màn hình:

ctrl + d

Nhảy lên nửa màn hình:

ctrl + u

Nhảy xuống từng câu:

)

Nhảy lên từng câu:

(

Nhảy xuống từng đoạn paragraph:

}}

Nhảy lên từng đoạn paragarph:

{{

Mình thường áp dụng như sau, ta nhấn

ctrl + d

để nhảy xuống nửa màn hinh. khi ta nhảy đến đoạn code mình cần ví dụ như sau:


function hello() {

con nháy ở đây
|
|  console.log("hello");
}

Mình sẽ gỏ ( để nhảy về đầu chữ function, lúc này mình gỏ

Vf{%d 

Để delete block code trên. Muốn biết chi tiết cách delete block code, Các bạn xem lại bài viết vim delete block code nhé.